KẾ HOẠCH Thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp-doanh nhân Họ Dương Hưng Yên

HĐ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
HĐ HỌ DƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN
 

         Số:       /KH-HĐHDHY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 

Hưng Yên, ngày 15 tháng 4  năm 2017


KẾ HOẠCH
Thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp-doanh nhân Họ Dương Hưng Yên
Kính gửi: ………………………………………………………… ………… ..……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

          Căn cứ Điều lệ họ Dương Việt Nam: “Phát động toàn dòng tộc biết làm giàu chính đáng, lấy kinh tế DN-DN và kinh tế tri thức làm nền tảng”;
          Căn cứ Nghị quyết Hội đồng họ Dương Việt Nam năm 2016 và Nghị quyết Đại hội DN-DN họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020: “Phát triển kinh tế là tăng cường nội lực để họ Dương Việt Nam phát triển bền vững”;
          Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày   tháng năm 2016, Hội đồng dòng tộc họ Dương Hưng Yên xây dựng Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp-Doanh nhân (CLB DN-DN) Họ Dương Hưng Yên như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
·         Thành lập CLB DN-DN Họ Dương Hưng Yên nhằm tạo thị trường giữa các DN-DN Họ Dương và cộng đồng người họ Dương đối với các sản phẩm của các DN-DN Họ Dương, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh tích cực cùng có lợi;
·         Hỗ trợ các DN-DN Họ Dương Hưng Yên trong việc vay vốn Ngân hàng Liên Việt

·         Xây dựng mối quan hệ giữa DN-DN Họ Dương Hưng Yên với các lực lượng và thành phần xã hội trong cộng đồng họ Dương trên tất cả các lĩnh vực;
·         Tập trung tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp hội tụ được các yếu tố: năng lực, uy tín và có các điều kiện cơ bản để phát triển, từng bước nâng tần số doanh nghiệp doanh nhân từ vừa và nhỏ thành doanh nghiệp doanh nhân lớn mạnh của họ Dương Việt Nam;
·         Liên kết giữa các doanh nghiệp doanh nhân và các nhà khoa học người họ Dương và xã hội tạo nền kinh tế tri thức bền vững;
·         Thông qua hệ thống thông tin tuyên truyền của HDVN, Họ Dương Hưng Yên để các DN-DN Họ Dương và cộng đồng họ Dương nắm bắt kịp thời các nguồn thông tin về phát triển kinh tế để có cơ hội hợp tác cùng phát triển.
2. Yêu cầu:
·         Thành lập CLB DN-DN Họ Dương Hưng Yên vì mục tiêu cùng phát triển,  không vì mục đích lợi nhuận;
·         Tạo điều kiện cho DN-DN và bà con họ Dương nắm bắt được chủ trương, sẵn sàng hợp tác tạo thành nguồn lực phát triển kinh tế làm nền tảng cho các hoạt động trong dòng tộc;
·         Tuân thủ pháp luật, nguyên tắc đề ra không để ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín của các thành viên và họ Dương.
II. NỘI DUNG:
·         Hiện nay Ban liên lạc DN-DN Hưng Yên đã kết nối được  trên 100   DN-DN DN Họ Dương trong tỉnh và các DN-DN Họ Dương quê Hưng Yên lập nghiệp ở các tỉnh thành phố khác trên cả nước.
Trong tháng 5, Ban liên lạc DN-DN Họ Dương Hưng Yên tiếp tục kết nối với các DN-DN
Trong tháng 6, Hội đồng họ Dương Hưng Yên và Ban liên lạc DN-DN Họ Dương Hưng Yên chuẩn bị mọi mặt để xúc tiến thành lập CLB DN-DN Họ Dương Hưng Yên: chọn địa điểm văn phòng làm nơi giao dịch cho các công tác kết nối của CLB; thành lập website để quảng bá thương hiệu cho Doanh nghiệp;  xây dựng Điều lệ Câu lạc bộ, tổ chức hội nghị ra mắt CLB …
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC:
             Dự kiến cuối tháng 6 năm 2017
IV. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
               Thành phố Hưng Yên
V. KINH PHÍ:
          Từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân họ Dương và Hội đồng họ Dương tỉnh.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          Ban liên lạc DN-DN Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị thành lập CLB DN-DN Họ Dương Hưng Yên trình Chủ tịch HĐDTHD tỉnh xem xét, quyết định;

·         Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của HDVN, vì sự hưng thịnh của dòng tộc, xin trân trọng đề nghị các doanh nghiệp doanh nhân họ Dương cả nước, họ Dương ở nước ngoài, ở Hưng Yên hãy chung sức tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân để tạo nên sự đồng thuận, hỗ trợ nhau cùng phát triển và góp phần xây dựng họ Dương Việt Nam nói chung, họ Dương Hưng Yên nói riêng ngày một vững mạnh toàn diện.
Trong quá trình triển khai Kế hoạch này, có gì vướng mắc xin liên hệ:

-         Ông    Dương Hữu Kiêu – Chủ tịch HĐ Họ Dương Tỉnh Hưng Yên ĐT 01634769889
-         PGS.TS Dương Văn Phong – Phó chủ tịch HĐHD Hưng Yên - Trưởng ban chỉ đạo thành lập CLB DNDN Họ Dương Hưng Yên – ĐT 094 819 8888
-         Anh Dương Hữu Thể - Ủy viên BCĐ thành lập CLB DNDN Họ Dương Hưng Yên – ĐT 090 417 4346 –  096 216 1586


Nơi nhận:
   -Như kính gửi:
   -Vp. Họ Dương Việt Nam (để báo cáo)
   -Lưu Vp.
TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Hữu Kiêu


         
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD