Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam - Lễ chính 16/giêng Đinh Dậu

Lễ hội quan trọng nhất trong chuỗi ngày tiến hành các tiểu mục của chương trình lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam. Ngày 16/giêng/Đinh Dậu
                         Múa Lân, Rồng Trong lễ khai mạc Lễ Hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam
                   Video quay lễ hội chính chi tiết và đầy đủ LHMX Họ Dương Việt Nam
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD