Mô hình Tổ chức của Họ Dương Tỉnh Hưng Yên

                                    DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HĐ DƯƠNG TỘC TỈNH HƯNG YÊN
 1.     Ô   Dương Hữu Kiêu                      Chủ tịch         -  Hội Đồng Họ Dương Tỉnh Hưng Yên
 2.     Ô   Dương Xuân Tài                       Phó Chủ tịch  - Tổng Thư Ký
 3.     Ô   Dương Văn Tú                          Phó Chủ tịch -  Thường Trực
 4.     Ô   Dương Hồng Gấm                    Phó Chủ tịch -  Trưởng Ban Tài chính
 5.     Ô   Dương Văn Khởi                      Phó Chủ tịch -  Trưởng Ban Khoa Học
 6.    Ô   Dương Xuân Nguyên                Phó Chủ tịch -  Trưởng ban Lịch sử
 7.    Ô   Dương Văn Phong                     Phó Chủ tịch -   Chủ Tịch CLB Doanh nhân 
 8.    Ô   Dương Văn Kế                           Phó Chủ tịch 
 9.    Ô   Dương Hữu Hiền                       Phó Chủ tịch
 10.    Ô   Dương Đức Được                      Phó Chủ tịch
 11.    Ô   Dương Văn Giang                     Phó Chủ tịch
 12.    Ô   Dương Hữu Thuật                      Uỷ viên
 13.    Ô   Dương Hồng Thái                      Uỷ vien
 14.    Ô   Dương Văn Cảnh                       Uỷ viên
 15.    Ô   Dương Mạnh Lân                      Uỷ viên
 16.    Ô   Dương Tuấn Anh                       Uỷ viên
 17.    Ô   Dương Văn Mỵ                           Uỷ viên 
 18.  Bà   Dương Thị Cẩm                         Uỷ viên - Thủ Qũy          
                 BAN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN HỌ DƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN
     1 -   Ô      Dương Tăng                                 Trưởng ban
     2 -   Ô      Dương Quang Sáng                      Phó Trưởng ban 
     3 -   Ô      Dương Hữu Thể                           Uỷ viên

              DANH SÁCH CHỦ TỊCH HĐ HỌ DƯƠNG CÁC XÃ TRONG TỈNH
 1. Ô       Dương Văn Văn        Chủ tịch HĐHD Xã Quảng Châu  TP Hưng Yên
 2. Ô       Dương Văn Nuôi       Chủ tịch HĐHD Xã Hoàng Hanh  TP HY
 3. Ô       Dương Văn Trưng      Chủ tịch HĐHD Xã Trung Nghĩa  TPHY    
 4. Ô       Dương Xuân Bích      Chủ tịch HĐHD Xã  Dân Tiến - Khoái Châu
 5. Ô       Dương Hữu Hiền       Chủ tịch HĐHD Xã  Tân Châu - KC
 6. Ô       Dương Văn Tú           Chủ tịch HĐHD Xã  Lạc Đạo -  Văn Lâm
 7. Ô       Dương Đức Được       Chủ tịch HĐHD Xã Mễ Sở - Văn Giang
 8. Ô       Dương Văn Kế           Chủ tịch HĐHD Xã Trung Hòa - Yên Mỹ
 9. Ô       Dương Hồng Thái      Chủ tịch HĐHD Xã Hồng Vân - Ân Thi
 10. Ô       Dương Tuấn Anh        Chủ tịch HĐHD Xã Hiệp Cường - Kim Động
 11. Ô       Dương Văn Mỵ           Chủ tịch HĐHD Xã Đoàn Đào -  Phù Cừ  


Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD